Regulament concurs

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

(denumit în cele ce urmează “Regulamentul”)

I. Organizatorul Concursului

1.  Organizatorul concursului, denumit în continuare „Concurs”, este Hays Specialist Recruitment Romania SRL, cu sediul în Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 63-69, etaj 7, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub numărul J40/1304/2015, C.U.I. R0 34060880, reprezentată legal prin Timur Makhmutov, în calitate de Director General.

2. Concursul se desfaşoară în conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a  Concursului, conform regulilor din Regulament, este finală şi obligatorie pentru participanţi.

3. Regulamentul Concursului a fost întocmit şi va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, atât pe platforma Alchemer unde va fi găzduit chestionarul la care vor răspunde participanții, cât și pe Website-ul Organizatorului https://www.hays.ro/regulament-concurs. Regulamentul constituie un document obligatoriu din punct de vedere juridic care reglementează termenii și condițiile în care va avea loc concursul. Toate celelalte materiale informative, inclusiv publicitate și marketing, sunt doar de natură auxiliară.

4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe toate interfețele pe care se aduce la cunoștință prezentul Regulament, pentru simetrie de formă.

6. Organizatorul nu îşi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului şi a modificărilor acestuia de către participanţi, atâta timp cât acestea au fost comunicate şi puse la dispoziția participanţilor.

7. Niciun participant nu va putea solicita continuarea concursului şi nici repararea unui potenţial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului. De asemenea, Organizatorul nu este responsabil pentru orice aspecte de natură tehnică ce vor face imposibilă finalizarea concursului sau înregistrarea participanților.

II. Locul desfăşurării competiţiei

Concursul se desfasoară în spaţiul virtual, pe platforma Alchemer unde se află postat chestionarul pregătit de Organizator alături de prezentul Regulament, precum și cu ajutorul platformei www.random.org prin intermediul cărora se vor desemna câștigătorii. Concursul va fi promovat pe orice alte canale media decise de Organizator.

III. Perioada de desfăşurare a Concursului

Concursul se va desfăşura în perioada 21 noiembrie 2023, ora 9:30, până pe data de 17 decembrie 2023, ora 23:59, cu posibilitatea de prelungire (anunțată din timp pe aceleași canale ca inițierea concursului), iar tragerea la sorți va avea loc în 31 ianuarie 2024 ora 12.00, urmand ca rezultatele să fie comunicate în primă fază câstigătorilor și apoi publicului larg pe site-ul Organizatorului.

IV. Participant

1. Un participant la concurs poate fi orice persoană fizică cu capacitate juridică deplină, cu vârsta peste 18 ani, care îndeplinește 2 condiții cumulative, respectiv:

 1. completează integral chestionarul lansat de Organizator privind piața muncii din România (informațiile strânse cu ajutorul chestionarului vor fi analizate de către Organizator și majoritatea incluse în Ghidul Salarial Hays România 2024) și
 2. își exprimă consimțământul pentru colectarea de către Organizator a unor date personale, respectiv nume, prenume, adresa de mail, număr de telefeon, organizație, precum și pentru utilizarea acestor date de Organizator pentru desfășurarea ulterioară a unor activități de marketing, denumit în continuare „Participant”.

2. Un participant la concurs nu poate fi o persoană care este angajat sau asociat al Organizatorului, precum și un angajat sau al societăților afiliate organizatorului, o persoană apropiată de persoanele menționate mai sus, prin care sunt înțelese ca soți, ascendenți, descendenți, frați, rude până la gradul II, persoane adoptate sau soții acestora.

3. Participarea la concurs este voluntară. Un Participant nu poate participa de mai multe ori la concurs, chiar dacă utilizează adrese de e-mail diferite.

V. Mecanismul desfăşurării concursului

1. Concursul va fi anunțat în social media (pe pagina de Facebook Hays România și pagina globală de LinkedIn Hays), precum și pe site-ul Organizatorului, anunțul privind concursul  urmând a conține și linkul către platforma unde se află chestionarul ce trebuie completat de Participant, precum și prezentul Regulament. Valoarea totală a premiilor acordate de Organizator este de 2000 RON și va fi împărțită în 2 premii individuale de 1000 RON fiecare.

2. Organizatorul va desemna prin tragere la sorți un câștigător salariat (în sfera salariaților urmând a se include atât angajații cu contract individual de muncă, persoanele fizice autorizate cât și persoanele șomere în căutarea unui loc de muncă) și un câștigătorangajator (întrebările din chestionar vor facilita această separare a participanților), fiecare câștigător urmând a primi câte un premiu de 1000 RON fiecare , suma ce va fi virată în contul câștigătorului în termen de 30 zile de la tragerea la sorți (sub condiția indicării contului bancar în termen rezonabil, conform solicitării Organizatorului după tragerea la sorți).

3. Pentru a participa la concurs, Participantul trebuie să:

a. aibă 18 ani împliniți;

b. completeze integral chestionarul pus la dispoziție de Organizator;

c. să răspundă Da la întrebarea din chestionar Doriți să participați la concurs?, iar prin bifarea căsuței ce conține răspunsul afirmativ confirmă implicit și citirea,înțelegerea și acordul deplin cu privire la Regulamentul concursului;

d. prin bifarea căsuței Consimțământ, consimte la prelucrarea datelor sale personale – nume prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, organizație - în conformitate cu politica de confidențialitate afișată pe site-ul www.hays.ro;

e. prin participarea la concurs nu încalcă drepturile terţilor și este liber de orice pretenţii din partea terţilor.

VI. Desemnarea câştigătorilor

1. Desemnarea celor 2 câștigători se va face de o comisie formată din 3 persoane, angajați ai Organizatorului, prin utilizarea platformei www.random.org. Departamentul de marketing  va filma întregul proces de tragere la sorți și va întocmi un proces verbal pe modelul din Anexa 1 la prezentul Regulament, la care va anexa înregistrarea video pe suport stick de memorie.

2. În vederea desemnării câștigătorilor, se va aloca fiecărui participant la tombolă (care a parcurs toți pașii de la pct. V 3. de mai sus) un număr, pe lista participanților din rândul angajatorilor sau pe lista participanților din rândul angajaților urmând ca apoi comisia să facă câte 2 extrageri consecutive pentru fiecare listă de participanți (2 extrageri succesive pentru lista de participanți salariați si 2 extrageri succesive pentru lista de participanți angajatori). Persoana ce este selectată prin prima extragere de pe o listă anume este desemnată Câștigător, iar persoana selectată la a doua extragere este câștigător supleant.

VI. Acordarea premiilor

1. Fiecare din cei doi câștigători va fi notificat - ulterior datei de 31.01.2024 - prin transmiterea unui mail de către Organizator pe adresa de e-mail comunicată de fiecare din Participanții desemnați câștigători.

2. În termen de 7 zile de la data primirii notificării Organizatorului, fiecare din cei 2 Câștigători trebuie să trimită Organizatorului prin e-mail contul bancar în care solicită virarea premiului.

3. Suma câștigată drept premiu va fi virată de Organizator în contul Câștigătorilor în termen de 30 de zile de la data desemnării acestora. Dacă contul bancar indicat de vreunul din  Câștigători se dovedește a fi incorect, Organizatorul va contacta câștigătorul pe adresa de e-mail indicate solicitând remedierea erorii în termen de 2 zile lucrătoare. În cazul în care fie câștigătorul nu se conformează deloc solicitării de a indica contul bancar sau comunica a doua oară un cont bancar incorect, pierde dreptul la premiu, acesta urmând a fi atribuit câștigătorului supleant de la categoria respectivă, potrivit unei proceduri similare. Dacă și câștigătorul supleant refuză să comunice datele contului sau le comunică greșit de 2 ori, atunci pierde dreptul la premiu, care revine Organizatorului, acesta fiind exonerate de orice obligație față de terți.

4. Câștigătorul nu poate solicita ca premiul să fie virat în contul altei persoane decât al câștigătorului respectiv.

5. Câștigătorul poate renunța la dreptul la Premiu. Într-un astfel de caz, dreptul la Premiu este transferat participantului desemnat câștigător supleant, urmându-se apoi procedura din prezentul capitol. Dacă și câștigătorul supleant renunță la premiu, atunci premiul este reținut de  Organizator.

VII. Protecția datelor cu caracter personal

 1. Prin participarea la acest concurs participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și înțeleg că în acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator pentru desfășurarea Concursului, în vederea desfășurării acesteia, înscrierii participanților, validării și anunțării câștigătorilor.
 2. Participanții la Concurs, în calitate de Persoane Vizate, au următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale nr. 679/2016 aplicabil din 18.05.2018 (în continuare RGPD), respectiv:
 • Dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului pentru care se face prelucrarea datelor precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;
 • Dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare
 • Dreptul de rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
 • Dreptul de opoziție – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date ce o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate
 • Dreptul de a se adresa justiției sau autorității de supraveghere competente – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se adresa justiției sau autorității de supraveghere competente
 • Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și  (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către operator către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
 • Dreptul de a-si retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta
 1. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul prezentului Concurs vor putea fi dezvăluite de către Organizator și împuterniciților acestuia, în măsura în care aceștia sunt implicați în organizarea și desfășurarea  concursului (datele urmând a fi limitate la sfera si scopul permis și Organizatorului), autorităților competente sau companiilor din același grup cu Organizatorul sau furnizorilor de serviciu suport ori consultanților, în cazurile în care organizatorul trebuie să respecte obligații legale stripulate în legislație.
 2. Datele personale colectate (nume, prenume, adresa e-mail, număr de telefon, organizație) vor fi prelucrate în scopul înscrierii în concurs, desfășurării si atribuirii premiilor, îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Organizatorului, combaterea si evitarea oricăror tipuri de fraudă, soluționarea plângerilor, respectarea disciplinei financiar contabile si fiscal, în scop de arhivare, realizarea diverselor raportări, precum și pentru constatarea, exercitarea și apărarea drepturilor și intereslor Organizatorului, dar și pentru utilizarea acestor date pentru primirea unor comunicări de marketing din partea organizatorului.
 3. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de
 • Executarea unui contract la care persoana vizată este parte prin acceptarea prezentului Regulament (art. 6 alin. 1 lit b din RGDP)
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin organizatorului conform legislației în vigoare (art. 6 alin. 1 lit c din RGDP)
 • Interesul legitim al organizatorului , respective organizarea tombolei, soluționarea reclamațiilor, realizarea raportărilor si exercitarea drepturilor si intereselor Organizatorului (art. 6 alin. 1 lit f din RGDP)
 1. Datele dvs. personale vor fi divulgate în cadrul Organizatorului și /sau persoanelor împuternicite de către acesta doar către persoanele din conducere și către alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal (need to know basis) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopurile enumerate în acest Regulament sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă.
 2. Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European
 3. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în contextul  organizării tombolei și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.
 4. Datele participanților vor fi prelucrate pe durata concursului și ulterior pe o perioadă de 3 ani în cazul câștigătorilor de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc cheltuiala de marketing aferentă acestei acțiuni.
 5. Organizatorul se obligă să organizeze o bază de date care să conțină datele participanților la tombolă și să gestioneze această bază de date cu diligență și prudență.
 6. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin organizatorului, este necesară furnizarea datelor participanților la tombolă. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea organizatorului de a respecta obligațiile legale care îi revin si prin urmare, imposibilitatea de a vă oferi șansa de a câștiga premiile.

VIII. Reclamaţii

1. Orice reclamații referitoare la modul de desfășurare a concursului trebuie raportate de către participanți în scris în timpul concursului, dar nu mai târziu de un an de la data anunțării rezultatelor concursului, la adresa organizatorului, cu o notă: Concurs Hays noiembrie -decembrie 2023

2. Reclamațiile privind transferul Premiului pot fi depuse în perioada menționată mai sus.

3. O reclamație scrisă trebuie să includă numele, prenumele, adresa de e-mail și adresa completă a participantului, precum și o descriere detaliată și motivul reclamației.

4. Reclamațiile vor fi luate în considerare imediat, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii lor de către Organizator.

5. Participantul este notificat cu privire la decizia organizatorului prin poștă recomandată trimisă la adresa prevăzută în reclamație în termen de 14 zile de la data depunerii reclamației.

6. Reclamațiile depuse după termenul specificat la punctul 1 nu vor fi luate în considerare.

 

Anexa 1

Model Proces-verbal de desemnare a câștigătorilor Concursului


Astazi, 31.01.2024 comisia de extragere formată din […], […] si […] a procedat după cum urmează: 

 

 1. Alocă un cod fiecărui participant la concurs, pentru fiecare listă de participanți, respectiv de la 1 la x pentru lista de participanți salariați si de la 1 la y pentru lista de participanți angajatori (procesul va fi filmat, iar înregistrarea se va anexa prezentului proces verbal).
 2. Asigură prin intermediul aplicației random.org desemnarea – prin câte 2 trageri la sorți succesive pentru fiecare listă de participanți -  a unui câștigător din rândul angajatorilor si a unui câștigător din rândul angajaților, precum și a unui câștigător supleant pentru fiecare categorie (procesul va fi filmat, iar înregistrarea se va anexa prezentului proces verbal);
 3. Consemnează identitatea și adresa de e-mail a câștigătorilor, pe fiecare categorie, în cuprinsul acestui proces verbal
 4. Consemnează identitatea si adresa de e-mail a câștigătorilor supleanți, pe fiecare categorie, în cuprinsul acestui proces verbal 
   

 

Membru 1

Membru 2

Membru 3