Regulament campanie #FutureOfWork

REGULAMENTUL CONCURSULUI HAYS ROMÂNIA #FUTUREOFWORK

Perioada campaniei: 15 Noiembrie - 30 Noiembrie 2021 

 

ART. 1 – ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1  Organizatorul concursului denumit „#FUTUREOFWORK”, denumit în continuare „Concurs” este Hays Specialist Recruitment România SRL, cu sediul în Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 63-69, etaj 7, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub numărul J40/1304/2015, C.U.I. R0 34060880, reprezentată legal prin Timur Makhmutov, în calitate de Director General.

1.2 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3  Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte și să se conformeze tuturor termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în Romania, pe site-ul https://www.hays.ro.

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând că astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, daca modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

1.5  Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului Campaniei promoționale.

ART. 2 – DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual, corespunzător paginii de website https://hays.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2  Campania se va desfășura în perioada: 15 Noiembrie - 30 Noiembrie 2021, cu posibilitate de prelungire.

ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

3.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii https://www.hays.ro.

3.2  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În caz de discrepanțe între prevederile din varianta scurtă a Regulamentului Oficial de pe materialele de comunicare ale Campaniei și prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial;

3.3  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/ sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea lor pe: https://www.hays.ro.

ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Concursul se adresează specialiștilor în recrutare. Un participant la concurs poate fi orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani, cu reședința pe teritoriul României, care are un cont pe rețeaua socială „Facebook”, denumit în continuare „Participant”.

4.2.  Un participant la concurs nu poate fi o persoană care este angajat sau asociat al Organizatorului, precum și un angajat sau asociat al societăților afiliate organizatorului, o persoană apropiată de persoanele menționate mai sus, care sunt înțelese ca soți, ascendenți, descendenți, frați, rude până la gradul I, persoane adoptate sau soții acestora.

4.3.  Participarea la concurs este voluntară.

ART. 5 – PREMIILE ŞI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

5.1. În cadrul campaniei se acordă un singur premiu, prin extragere la sorți online, iar acesta constă în organizarea unui Premium Tailored Training, susținut gratuit de experții HAYS România și adaptat nevoilor de recrutare ale companiei pe care câștigătorul o reprezintă. Pentru acordarea premiului, câștigătorul este de acord să ofere către HAYS Romania informații precum: numărul de angajați al companiei, structură departament recrutare, zona acoperită pentru recrutare, cum arată procesul de recrutare, ce profiluri angajează, care sunt cele mai mari dificultăți pe care le au în prezent pentru atragerea de candidați. Extragerea va fi realizată prin random.org.

ART.6 - MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

6.1. Concursul se va desfășura pe site-ul www.hays.ro, în pagina dedicată campaniei #FutureOfWork - https://www.hays.ro/future-of-work-campaign. Participanții vor completa formularul și vor bifa în ultimul pas acordul pentru înscrierea în competiție. În lipsa acestuia, înscrierea nu va fi validă pentru înscrierea în competiție.

6.2.  Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie. Orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a participantului în cauză din campanie, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această decizie. Participanții care înscriu conținut reprobabil în Campanie pot fi descalificați, fără nicio notificare/ justificare din partea Organizatorului.

6.3. Organizatorul are la dispoziție 2 zile lucrătoare pentru a efectua verificarea înscrierilor, conform regulilor prezentate la art. 6.1, punctul (v). După finalizarea procesului de verificare, în cazul în care înscrierea este respinsă, participantul va fi descalificat, fără nicio notificare/justificare din partea Organizatorului.

6.4.  Premiile acordate nu pot fi cedate unor alte persoane, nici înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câştigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire al premiului.

ART. 7 – CONTACTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la momentul desemnării câștigătorului, acesta va fi contactat printr-un mesaj privat prin email, în vederea validării.

7.2  Pentru ca un participant să fie validat că și câștigător, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

· să îndeplinească dreptul de participare stipulat în Secțiunea 4 și condițiile de înscriere în concurs;

· să poată să fie contactat la numărul de telefon cu care s-a înregistrat în Campanie în termen de 2 zile lucrătoare de la data și ora desemnării sale că și câștigător;

· în email se vor detalia informațiile cu privire la documentele și informațiile necesare în vederea validării premiului.

7.3  Având în vedere obligația Organizatorului, conform legii aplicabile în Romania, de a face publice numele câștigătorului și premiul câştigat de acesta, câștigătorul va fi afișat în cadrul paginii https://www.hays.ro, în maxim 5 zile lucrătoare de la validare.

7.4  În momentul acordării premiului, câștigătorul vă semna un proces verbal de predare-primire, prin semnarea și datarea proceselor-verbale, câștigătorul Participant își va exprima în scris acordul lui că datele sale personale menționate în acesta să intre în baza de date a Organizatorului, operată de Hays Specialist Recruitment România SRL în vederea atribuirii premiului Campaniei. Acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal este esențial pentru acordarea premiului în Campanie, lipsa acestuia sau nesemnarea procesului verbal de predare – primire atrăgând descalificarea și imposibilitatea acordării premiului.

7.5 În cazul în care, din motive independente de voință Organizatorului, un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat sau nu dorește să primească premiul și/sau nu poate fi validat, se va trece la validarea rezervelor, care va fi făcută după același procedeu. În cazul în care, din motive independente de Organizator, premiul nu poate fi acordat (imposibilitatea contactării potențialului câștigător și a rezervelor, din motive precum număr greșit, telefon închis, nu răspunde, refuzul câștigătorului sau a rezervelor de a comunica datele solicitate), premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

ART. 8 – LIMITAREA RASPUNDERII

8.1.  Prin participarea la Campanie, toți Participanții și câștigătorul sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a Participanților și eventualilor câștigători.

8.2.  Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Promoții, nu au nici o obligație de a întreține corespondenta cu solicitanții unor revendicări necâștigatoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.3. Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

· Înscrierile ce conțin datele incomplete, inexacte sau incorecte;

· Pierderile sau întârzierile înscrierilor online, generate de defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului;

· Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Campanie;

·Întreruperile/disfuncţionalităţile neanunțate ale furnizorului de internet sau blocarea

accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens.

8.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate;

8.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în scop de prevenire sau sancționare a oricărui caz de fraudă, abuz, tentativă de fraudă sau orice alte activități care ar putea afecta desfășurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii în condițiile prevăzute de Regulament sau care ar putea duce la încălcarea drepturilor terților;

8.6. Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

8.7.  Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea informațiilor înscrise în aplicație, precum și de conținutul înscris – răspunsul la întrebarea Organizatorului, conform indicațiilor din pagina Campaniei;

8.8.  Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii și nici nu se acorda contravaloarea în bani a premiului. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiu (prin aceasta înțelegându-se orice manifestare sau atitudine expresă sau tacită a unui câștigător de a nu intra în posesia premiului) sau în cazul invalidării sale conform prezentului Regulament, respectivul câștigător vă pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.9.  Organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natura legate de premiu. Câștigătorul își asuma întreagă răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu aceasta.

 8.10.  Participantul declară și garantează că este titularul drepturilor de proprietate intelectuală asupra numelui și materialului înscris în Campanie sau că a obținut acordul titularilor de drepturi  de proprietate intelectuală asupra numelui transmis în vederea utilizării acesteia în participarea la Campanie.

8.11.  Participantul este unicul responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înscrierea unui nume pe motiv de neconcordantă cu tema Campaniei sau încercarea de fraudare a Campaniei;

8.12.  Prin înscrierea în concurs Participantul îşi da acordul ca toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor propuse în comentariile publice la postarea de concurs sa treacă în proprietatea Organizatorului. Drepturile care se cedează și pentru care nu mai este necesară nici o altă autorizare ulterioară includ următoarele, fără a se limita la acestea: reproducerea, distribuirea, închirierea, împrumutul, comunicarea publică, directă sau indirectă, a numelui propus, precum şi realizarea de opere derivate și conexe, așa cum consideră Organizatorului, fără ca Participantul să aibă vreo pretenție ulterioară. Termenul de cedare a drepturilor de proprietate intelectuala este nelimitat si pentru toate teritoriile.

8.13 Participanții înțeleg și declară că vor fi singurii responsabili și că vor acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin numele înscrise in Campanie, inclusiv dar fără limitare la drepturile de proprietate intelectuală asupra lor.

ART. 9 – TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obligă, să suporte impozitul datorat de către participanții câștigători pentru veniturile obținute, în conformitate cu Legea 227/2015, privind codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

ART. 10 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1 Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit), în scopuri de marketing. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția împuterniciților săi.

10.2 Prin înscrierea la această Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele și localitatea de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăţi. La cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, adresată Organizatorului, va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispozițiilor Regulamentului privind Protecția Datelor UE 2018/679 („GDPR”).

10.3 Organizatorul se obligă să respecte prevederile GDPR, privind protecția datelor personale ale Participanților, stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia pentru o perioadă de 18 săptămâni. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

10.4 Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR și în special cele cu privire la:

i. dreptul de acces la date, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

îi. dreptul de opoziție, potrivit căruia persoană vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare;

iii. dreptul de intervenție asupra datelor, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;

c. realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. i. sau îi., dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi Lezat.

10.5 La cererea expresa a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la Art. 10.4 din prezentul Regulament. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Campanie vor trimite Organizatorului, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

10.6 Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile GDPR, atât pe durata desfășurării Campaniei, cât și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp, și, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu înscrierea și participarea la Campanie.

ART. 11 – ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE. FORȚĂ MAJORĂ

11.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

11.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință să și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.3 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând, în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 3.3. din prezentul Regulament.

ART. 12 – LITIGII

12.1 Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționă pe cale amiabila, iar, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești romane competente, din municipiul București.

12.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa

Organizatorului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a

câștigătorului. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu vă mai lua în considerare nicio Reclamație.

ART. 13 - ALTE CLAUZE

13.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

13.2 Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea, în manieră pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

13.3 Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

HAYS ROMANIA

15.11.2021